V čom je operatívny leasing iný?

By United Lease Group

29.06.2022

Operatívny leasing v porovnaní s inými formami obstarania vozidla

Pozrime sa na výhody/nevýhody najzaužívanejších foriem obstarania vozidla:

1. Úver, autoúver a podobné

• projekcia úverového zaťaženia do súvahy nájomcu, viazanie disponibilných prostriedkov v činnostiach nesúvisiacich s produkčnou činnosťou,

• úver musí byť spravidla zabezpečený, nezabezpečený vychádza drahšie ako lízing

• administratíva, servis a údržba je plne v réžii nájomcu.

2. Finančný lízing

• 20-50% akontácia, čiastočná stabilita cashflow,

• projekcia do súvahy nájomcu, to znamená - okrem iného - navýšenie koeficientu zadlženia spoločnosti. Uvedené je dôležité pri posudzovaní úverovateľnosti spoločnosti,

• minimálna doba odpisovania (tj. vedenia vozidla v majetku) tri roky,

• administratíva (prihlásenie na dopravnom inšpektoráte PZ, poistenie, úhrada poplatkov a daní), servis a údržba je v réžii nájomcu,

• v prípade mimoriadnej udalosti (totálna havária, odcudzenie vozidla) je poistné plnenie vinkulované v prospech lízingovej spoločnosti, ktorá si v prvom rade uspokojuje svoje vlastné nároky (ktoré nezriedka zahŕňajú úhradu ušlého zisku až do konca nájmu),

3. Operatívny lízing

• 0% akontácia, vyrovnaný cashflow (rovnomerné splátky počas celej doby nájmu),

• flexibilná doba nájmu (1 až 6 rokov),

• nájomca nespláca celý automobil, len jeho „ekonomicky spotrebovanú" časť, ktorá predstavuje rozdiel medzi obstarávacou a trhovou zostatkovou hodnotou automobilu,

• zlúčenie administratívy (tj. obstarávacieho procesu, finančných služieb a starostlivosti o vozidlo) do jedinej mesačnej faktúry, ktorá predstavuje mimosúvahovú (to znamená nezaťažujúcu majetok) nákladovú položku,

• prenos veľkoodberateľských zliav prenajímateľa (nákup vozidla, poistenie, servisy) na nájomcu, to znamená, že integráciou diskontovaných služieb je možné užívať automobil, na ktorý pri iných druhoch financovania nemusia postačovať zdroje,

• za nastavenie rizikových položiek (zostatková hodnota automobilu, rozpočet na servis a opravy) zodpovedá prenajímateľ,

• zabezpečenie komplexnej starostlivosti o vozidlo: • dane a diaľničné poplatky, • komplexné poistenie (povinné zmluvné, havarijné, úrazové, poistenie batožiny, poistenie čelného skla...) • technická starostlivosť (garančný a mimo garančný servis, bežný servis, riešenie náročných opráv) • asistenčné služby • zabezpečenie mobility prostredníctvom náhradných vozidiel • monitoring vozidiel, kniha jázd... • zabezpečenie palivových platobných kariet

• konformné ukončovanie nájmu v prípade mimoriadnych udalostí (totálna havária, odcudzenie vozidla), nájomca nie je odkázaný na finančné vysporiadenie vypracované prenajímateľom,

• plynulý prechod od ukončeného vozidla k novému (s nájomcom sú vedené konzultácie v dostatočný čas pred ukončením vozidla),

• konzultačný servis ohľadne výberu ekonomicky najvýhodnejších riešení (to znamená poradenstvo pri výbere konkrétnych automobilov pre rôzne kategórie zamestnancov, optimalizovanie doby nájmu pre konkrétny kilometrový nábeh, daňové konzultácie...)