Hlásenie škôd

POISTNÁ UDALOSŤ - poškodenie vozidla a jeho oprava

Poistenie zodpovednosti - PZP

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a) a b),

d) ušlému zisku, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poškodený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti (v zmysle Zákona NR SR č.381/2001 Z.z.).

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky alebo cudzieho štátu, s ktorým kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla (viď. „zelená karta").

Poisťovateľ nehradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:

a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,

b) podľa písmen b) až d) predchádzajúceho odseku

 - za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku  škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti

 - vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená ...

c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená (vrátane dopravovaných vecí - s výnimkou vecí patriacich dopravovaným osobám, okrem vodiča, jeho manžela a osôb s ním žijúcich v spoločnej domácnosti)

d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený predpismi

e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim

f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla

 - ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu

 - vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená.

 (Tieto ustanovenia boli prevzaté z platnej právnej úpravy).

Postup pri riešení poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

V prípade, že užívateľ vozidla spôsobí jeho prevádzkou dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci, alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí, alebo na inom majetku vznikla škoda prevyšujúca desať násobok minimálnej mzdy, je povinný bezodkladne ohlásiť dopravnú nehodu Polícii SR (Zákon NR SR č.315/1996 Z. z. o premávke vozidiel na pozemných komunikáciách).

V prípade, ak ide o dopravnú nehodu so škodou nižšou ako desať násobok minimálnej mzdy, je potrebné na mieste nehody s protistranou (poškodený) vyplniť formulár „Spoločné vyhlásenie o nehode motorového vozidla". Po dohode a podpise oboch vodičov by si mal každý vziať jednu kópiu správy (v tom prípade nie je potrebné volať Políciu SR).

V prípade, ak ide o dopravnú nehodu so škodou nižšou ako desať násobok minimálnej mzdy a vodiči sa nedohodli (správa nebola podpísaná oboma stranami), je potrebné volať Políciu SR.

Potom je potrebné čo najskôr (do piatich pracovných dní) zaslať do Payless Car Lease (mail: fleet@paylesscar.sk) kompletne vyplnený formulár „Hlásenie škodovej udalosti na vozidle", ku ktorému je potrebné priložiť informácie o poškodení iného vozidla alebo majetku, o polícii ktorá udalosť vyšetrovala (poprípade zaslať kópiu policajného protokolu) alebo kópiu „Spoločného vyhlásenia o nehode motorového vozidla" (pokiaľ udalosť nepodliehala ohláseniu Polícii SR) a kópiu vodičského preukazu osoby, ktorá v čase poistnej udalosti vozidlo riadila. Payless Car Lease zariaďuje všetko ostatné so zmluvnou poisťovňou.

V prípade, že daná poistná udalosť nebola ohlásená (následne vyšetrená) Políciou SR (a ohláseniu podliehala), alebo nebola v predpísanej lehote piatich pracovných dní oznámená Payless Car Lease, môže dôjsť zo strany poisťovne k vymáhaniu náhrady nákladov vyvolaných takýmto porušením podmienok (a to až do výšky poskytnutého plnenia). Payles Car Lease potom bude nútená takúto čiastku jednorázovo prefaktúrovať.

Upozorňujeme na skutočnosť, že uvedený postup je potrebné dodržiavať  aj pri takej udalosti, ako je napr. poškodenie čelného skla iného vozidla kamienkom odleteným od vozidla užívateľa.

Vyššie spomínané formuláre sú súčasťou dokladov odovzdaných užívateľovi vozidla od Payless Car Lease.

Havarijné poistenie

Poistnou udalosťou je akákoľvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa poistných podmienok spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

Payless Car Lease zabezpečuje havarijné poistenie vozidiel s poistným krytím proti poškodeniu, zničeniu a odcudzeniu, násilnému poškodeniu - vandalizmu, v prípade osobitného poistenia aj batožiny a prípad úrazu s územnou platnosťou celej Európy s výnimkou krajín bývalého ZSSR.

Spoluúčasť je podľa rámcovej zmluvy 5% a minimálne však 166,- EUR (pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak).

Predmetom poistenia je vozidlo uvedené v poistnej zmluve, jeho časti a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú a povinnú výbavu. Predmetom doplnkového poistenia pre nadštandardnú výbavu vozidla sú jednotlivé predmety výbavy vozidla, dodané do vozidla dodatočne ešte pred dojednaním ich poistenia, ktoré nepatria do štandardnej výbavy vozidla a ktoré boli menovite uvedené v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy.

Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť plnenie v prípade:

 - nenahlásenia poistnej udalosti bez zbytočného odkladu

 - nepravdivého alebo neúplného uvedenia podstatných skutočností týkajúcich sa poistnej udalosti

 - porušenia platných všeobecne záväzných právnych predpisov oprávnenou osobou v čase poistnej udalosti

 - ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu predmetu poistenia v dôsledku jeho zlého technického stavu.

Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť plnenie v prípade:

 - keď bol počas trvania poistenia, bez oznámenia poisťovateľovi, vyhotovený k vozidlu ďalší kľúč alebo ovládač, čo podstatnou mierou prispelo ku vzniku poistnej udalosti - odcudzenie, neoprávnené užívanie predmetu cudzou osobou a pod.

 - ak po odcudzení vozidla neboli odovzdané všetky kľúče a ovládače od vozidla, alebo niektorý z odovzdaných kľúčov a ovládačov neprináleží k odcudzenému vozidlu

 - ak v čase poistnej udalosti nebolo niektoré z povinných zabezpečovacích zariadení uvedené do funkčného stavu, čo podstatnou mierou prispelo ku vzniku poistnej udalosti

(Tieto ustanovenia boli prevzaté zo Všeobecných poistných podmienok pre havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel zmluvnej poisťovne).

Payless Car Lease zabezpečuje úrazové poistenie osôb dopravovaných motorovým vozidlom. Poistenie sa vzťahuje na úrazy pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začatím jazdy, pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla, pri nakladaní a vykladaní dopravovaných vecí, za jazdy motorového vozidla alebo pri jeho havárii, pri krátkodobých prerušeniach jazdy (pokiaľ k úrazu dôjde vo vozidle alebo v priestore určenom na jazdu motorovým vozidlom) a pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla (vzniknutých v priebehu jazdy). Poistenie sa vzťahuje k počtu sedadiel vozidla podľa Technického preukazu, pričom základná poistná čiastka štandardne pre každú dopravovanú osobu je pre prípad trvalých následkov úrazu 6.639,- EUR a pre prípad smrti následkom úrazu 3.320,- EUR (pokiaľ nie je v  zmluve dohodnuté inak). Osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Slovenskej republike sú poistené len pre prípad smrti úrazom.

Postup pri riešení poistnej udalosti z havarijného poistenia

Akékoľvek poškodenie užívaného vozidla

V prípade poškodenia vozidla, či už z viny užívateľa alebo iného účastníka cestnej premávky, pokiaľ škoda prevyšuje desať násobok minimálnej mzdy, alebo neznámeho páchateľa (platí pre akúkoľvek škodu), je potrebné túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť Polícii SR, nechať všetko zaprotokolovať a následne oznámiť Payless Car Lease.

V prípade poškodenia vozidla so škodou nižšou ako desať-násobok minimálnej mzdy iným účastníkom cestnej premávky, je potrebné na mieste nehody spoločne s nim vyplniť formulár „Spoločné vyhlásenie o nehode motorového vozidla". Po dohode a podpise oboch vodičov by si mal každý vziať jednu kópiu správy (v tom prípade nie je potrebné volať Políciu SR).

V prípade, ak ide o dopravnú nehodu so škodou nižšou ako desať násobok minimálnej mzdy a vodiči sa nedohodli (správa nebola podpísaná oboma stranami), je potrebné volať Políciu SR.

Potom je potrebné čo najskôr (do piatich pracovných dní)  zaslať do Payless Car Lease (mail: fleet@paylesscar.sk) kompletne vyplnený formulár „Hlásenie škodovej udalosti na vozidle", ku ktorému je potrebné priložiť informácie o poškodení iného vozidla alebo majetku, o polícii ktorá udalosť vyšetrovala (poprípade zaslať kópiu policajného protokolu) alebo kópiu „Spoločného vyhlásenia o nehode motorového vozidla" (pokiaľ udalosť nepodliehala ohláseniu Polícii SR) a kópiu vodičského preukazu osoby, ktorá v čase poistnej udalosti vozidlo riadila. Payless Car Lease zariaďuje všetko ostatné so zmluvnou poisťovňou.

Vyššie spomínané formuláre sú súčasťou dokladov odovzdaných užívateľovi vozidla od Payless Car Lease.

Pozor :

Ak nebudú predpísané formuláre vyplnené vo všetkých potrebných bodoch a podpísané zo strany užívateľa vozidla, nemusia byť uznané poisťovňou a poistná udalosť sa tak môže stať takmer „nelikvidnou".

Krádež výbavy vozidla (napr. audio techniky,  sady Hands-Free, kolies a pod.)

Pri krádeži preukázateľne poistenej výbavy vozidla je okrem dokladov z predchádzajúceho bodu  treba taktiež náležite doložiť, že príslušná výbava bola dostatočne zabezpečená (napr. bezpečnostných kariet pri audio technike a pod.). Pokiaľ tomu tak nebude a v zmluve to nebude dohodnuté inak, poisťovňa môže krátiť poistné plnenie. Toto bude jednorazovo prefakturované.

S plnením za ukradnutú audio techniku možno počítať len v prípade, že daná výbava bola s vozidlom poistená. Ak je danou výbavou vozidlo vybavené pri jeho zaobstaraní (z výroby alebo zaobstaraním a montážou u dealera pred prevzatím vozidla), je čiastka za túto výbavu súčasťou obstarávacej ceny vozidla, na ktorú je vozidlo poistené. V prípade poistnej udalosti musí Payless Car Lease doložiť jeho obstarávaciu cenu a jeho fyzické namontovanie do vozidla (oboje sa dokladuje faktúrou za vozidlo a protokolom o prevzatí vozidla). V prípade, že si užívateľ dodáva svoju výbavu (či už pred prevzatím nového vozidla alebo v priebehu jeho užívania) a chce, aby sa na ňu vzťahovalo poistenie, musí Payless Car Lease doložiť doklad o obstaraní (o kúpe a montáži výbavy do príslušného vozidla). Potom na základe doložených dokladov a súhlasu klienta danú výbavu dopoistí.

Upozorňujeme, že batožinu a osobné veci (vrátane rádia s panelom) si nenechávajte odložené vo vozidle na viditeľných miestach. Minimalizujete tým riziko vykradnutia prípadne ukradnutia vozidla.

Pozor :

Akýkoľvek pokus o krádež (poškodenie dverí, zámku, spínacej skrinky a pod.)  je treba nahlásiť Polícii SR a riešiť ako poistnú udalosť.

Krádež kompletného vozidla

Po zistení krádeže vozidla je užívateľ povinný bezodkladne kontaktovať Políciu SR a následne o tom informovať Payless Car Lease. Po krádeži vozidla je nutné okrem už vyššie opísaných postupov súvisiacich s riešením poistnej udalosti naviac doložiť všetky kľúče (vrátane ich neporušených kódových štítkov), iné ovládače, príp. panel s autorádia a ostatné doklady od vozidla.

Objednanie opravy poškodeného vozidla

V prípade vzniku malých poškodení vozidla (pre ktoré nemusí byť vozidlo odstavené pre technickú nespôsobilosť k prevádzke) je potrebné čo najskôr kontaktovať príslušný autorizovaný servis a dohodnúť v najbližšom možnom termíne pristavenie vozidla do servisu. Dohodnutý termín je potrebné dodržať, aby sa minimalizovala možnosť vzniku neskorších nedorozumení. Servis sa tak v prípade potreby môže zásobiť potrebnými dielmi (a prípadne tiež zaistiť náhradné vozidlo pri časovo náročnejších opravách).

V prípade, že poškodenie vozidla je v takom rozsahu, že musí byť ihneď po poškodení vyradené z prevádzky pre technickú nespôsobilosť, je potrebné po vyšetrení poškodenia Políciou SR a dohode s Payless Car Lease, zabezpečiť odtiahnutie vozidla do značkového servisu.

Odovzdanie vozidla do servisu

Pri odovzdaní vozidla do servisu je potrebné v servise vyplniť formulár „Zákazkový list" a servisnú knižku vozidla (vypíše prijímací technik). Pri vypisovaní zákazky je povinnosťou servisu stanoviť predpokladanú cenu servisného úkonu a termín jeho dokončenia. Tento termín, vrátane ceny, musí byť jasne uvedený na zákazkovom liste, pričom jeho kópiu obdrží užívateľ vozidla. Servis následne kontaktuje Payless Car Lease a vyžiada si súhlas k vykonaniu predmetného úkonu. Schválenie spolu s číslom klienta zapíše do zákazkového listu. Súčasne si Payless Car Lease vyžiada zaslanie kópie rozpisu poškodenia a odhadu škody pre potreby poisťovne. Takisto v spolupráci so servisom zariadi obhliadku poškodenia vozidla zástupcom poisťovne.

Vyzdvihnutie vozidla zo servisu

Vyzdvihnutie vozidla je potrebné uskutočniť v termíne stanovenom na zákazkovom liste, resp. na základe dohody s prijímacím technikom. V prípade nedodržania stanoveného termínu dokončenia servisných prác bez adekvátneho opodstatnenia (skrytá vada a pod.) je nutné kontaktovať Payless Car Lease. Pri preberaní vozidla je nutné skontrolovať vykonané servisné úkony. Následne servis zákazku uzavrie, vypracuje faktúru a tu spoločne s prílohami (zákazkový list, záznamy o príslušných úkonoch a zásahoch do vozidla) zašle do Payless Car Lease.

Likvidácia poistnej udalosti a spoluúčasť

Najneskôr v deň vyzdvihnutia vozidla z opravy musia byť všetky požadované podklady (najčastejšie dopĺňaná adresa Polície SR, ktorá danú udalosť vyšetrovala alebo jej protokol o nehode, kópia vodičského preukazu a pod) doručené do Payless Car Lease. Pokiaľ tak nebude zo strany užívateľa vykonané, náklady za opravu nebude možné si v plnej miere uplatniť v poisťovni a takto vzniknuté náklady bude nútená jednorazovo prefakturovať užívateľovi.

Ak je všetko riadne doložené, po obdržaní faktúry za opravu môže poisťovňa udalosť uzavrieť a vyplatiť poistné plnenie. V prípade, že poisťovňa odpočíta dohodnutú výšku zmluvnej spoluúčasti, táto bude jednorazovo prefakturovaná. V prípade, že je známy vinník, ktorého motorovým vozidlom bola poistná udalosť spôsobená (iný účastník cestnej premávky), spoluúčasť bude uplatnená voči poisťovni, kde je vinník poistnej udalosti poistený.

Škody, ktoré nepresiahnu minimálnu výšku dohodnutej spoluúčasti

Pri škodách na užívanom vozidle (zavinených užívateľom alebo neznámym páchateľom), ktoré evidentne nedosiahnu hranicu minimálnej dohodnutej spoluúčasti, je možné po dohode s Payless Car Lease celú procedúru ohľadom riešenia predmetnej udalosti náležite zjednodušiť následným jednorazovým prefakturovaním nákladov na opravu. Ušetrí sa tým čas súvisiaci najmä so zaprotokolovaním udalosti zložkami polície a ohlásením v poisťovni.

Pri škodách na užívanom vozidle zavinených motorovým vozidlom iného účastníka cestnej premávky, ktoré rovnako nedosiahnu hranicu minimálnej dohodnutej spoluúčasti, možno náklady na opravu uplatniť v poisťovni, kde má vinník dané vozidlo dohodnuté poistenie zodpovednosti. Je potrebné dodržať postup popísaný bodom „Akékoľvek poškodenie užívaného vozidla" a naviac je v danom formulári nutné presne špecifikovať meno majiteľa, resp. držiteľa vozidla a vodiča - vinníka škody, vrátane adresy a telefonického spojenia, ďalej potom značku a typ jeho vozidla vrátane EČ a príslušnej poisťovne, kde je vozidlo poistené. V prípade, že nebudú podklady dostatočné, komplikuje sa tým možnosť uplatniť si náhradu škody.

Uplatnenie nákladov za náhradné vozidlo

V prípade, že dôjde k poškodeniu vozidla motorovým vozidlom iného účastníka cestnej premávky,  možno  v  poisťovni,  kde  je  vozidlo  poistené,  uplatňovať  náhradu  za  vzniknuté náklady s náhradným vozidlom. K tomu, aby to mohlo byť zo strany Payless Car Lease zaistené, je potrebné k danej poistnej udalosti dodať čestné prehlásenie, že užívateľ - klient nemal inú možnosť, ako si náhradné vozidlo vypožičať za úplatu. Po úhrade nákladov za náhradné vozidlo poisťovňou, Payless Car Lease prevedie túto čiastku na účet klienta (pokiaľ si klient túto službu predpláca).

Postup riešenia poistnej udalosti z úrazového poistenia

Každý úraz bude riešený individuálne na základe vyplneného tlačiva „Oznámenie poistnej udalosti z úrazového poistenia", ktorý Payless Car Lease na vyžiadanie klienta zašle. Toto tlačivo musí byť potom potvrdené lekárom u ktorého sa poškodený liečil. Klient (zamestnávateľ poškodeného) musí potvrdiť, že k úrazu došlo pri poistnej udalosti súvisiacej s užívaním vozidla. Ak vyšetrovala poistnú udalosť Polícia SR, je rovnako nutné doložiť závery vyšetrovania.

Poistenie sa nevzťahuje na úrazy osôb dopravovaných na takých miestach vozidla, ktoré nie sú určené na dopravu osôb, ďalej potom na úrazy vzniknuté pri rýchlostných pretekoch a na pretekoch s rýchlostnou vložkou (vrátane tréningu) a na úrazy vzniknuté pri vykonávaní typových skúšok vozidiel pri schvaľovaní technickej spôsobilosti.

Postup v prípade ukradnutých alebo stratených EČ a dokladov k vozidlu

Pri krádeži alebo strate EČ (ŠPZ) je potrebné dodať Payless Car Lease potvrdenie o nahlásení krádeže alebo straty Polícii SR, vrátane prípadne zostávajúceho 1 ks. EČ (ŠPZ) a Osvedčenia o evidencii vozidla (OEV). Payless Car Lease následne zabezpečí vystavenie nových EČ (ŠPZ) a OEV na Dopravnom inšpektoráte (DI) Bratislava. Po obdržaní nových EČ (ŠPZ) je nutné dohodnúť s Payless Car Lease zabezpečenie vykonania zmien na všetkých dokladoch súvisiacich s prevádzkou vozidla, ako napr. zmenu údajov na čerpacej karte pohonných hmôt (ak bola k vozidlu dodaná), biela a zelená karta a pod.

Krádež alebo stratu OEV je potrebné nahlásiť Polícii SR. Potvrdenie o nahlásení je potom potrebné urýchlene dodať Payless Car Lease. Následne Payless Car Lease zabezpečí vystavenie duplikátu OEV. Bez potvrdenia o nahlásení Polícii SR nie je možné vystavenie duplikátu OEV zabezpečiť.

Pri strate (prípadne krádeži) potvrdenia o úhrade povinného zmluvného poistenia, Zelenej karty, čerpacej karty pohonných hmôt, asistenčnej karty a pod. je nevyhnutné písomnou formou informovať Payless Car Lease. Payless Car Lease obratom oznámi stratu (krádež) ďalej, prípadne zablokuje čerpaciu kartu pohonných hmôt, asistenčné karty a zabezpečí duplikáty príslušných dokladov.

Na všetky popísané možnosti je nahliadané ako na poistné udalosti, ktoré neprekročia dohodnutú výšku spoluúčasti, preto sa náklady na zabezpečenie EČ (ŠPZ), OEV a iných dokladov jednorazovo prefakturujú užívateľovi vozidla.

Zadržanie OEV Políciou SR

Ak  je  napr.  v prípade  poškodenia  vozidla  Políciou  SR zadržané OEV,  je potrebné originál dokladu na dojazd čo najskôr doručiť do Payless Car Lease. Potom v najbližšom možnom termíne, po uvedení vozidla do zodpovedajúceho technického stavu, Payless Car Lease zabezpečí vrátenie zadržaného OEV. Náklady s tým spojené budú zúčtované podľa miery zavinenia zadržania OEV. Za zlý technický stav budú náklady jednorazovo prefakturované, u poškodenia pri nehode budú zaúčtované do poistnej udalosti a pod.